Seuraava tapahtuma
Ei tulevia tapahtumia.

päivitetty: 14.07. 2021

Vähä-Kössin sukuseuran säännöt


1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi, nimi on Vähä-Kössin sukuseura, kotipaikka Oripää ja toimialue koko maa.
2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita vastaavia tilaisuuksia
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevia tietoja
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.
4 §
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6 §
Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan erityisen syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
7 §
Sukuseuran ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.
8 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran sukukokouksissa.
9 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
10 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.
11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilö-kohtaista varajäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kaksi. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa sukuseuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
14 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisen luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
15 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Ensimmäinen tilinpäätös tehdään 31.12.2004.
16 §
Sukuseuran kokousta kutsutaan näissä säännöissä sukukokoukseksi. Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuussa. Sukuseuran varsinaisesta kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä ja seuran internet-kotisivuilla tai kirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sukuseuralle sähköpostiosoitteensa. Ylimääräisiin sukukokouksiin seuran jäsenet kutsuu hallitus kokouskutsulla seuran internet-kotisivuilla ja kirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sukuseuralle sähköpostiosoitteensa, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
17 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa
6) päätetään kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä
7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
18 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen kalenterivuoden jäsenmaksunsa, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus sukuseuran sukukokouksessa. Sukukokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta sukukokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.
19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä sukuseuran sukukokouksessa. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukuseuran sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.
20 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle tai Turun Maakunta-arkistolle.
21 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

- - -


Sukuseuran säännöt hyväksyttiin elokuun 23. päivänä 2003 seuran perustavassa kokouksessa.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi helmikuun 27. päivänä 2004 sukuseuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin näiden sääntöjen perusteella.